Ochrana osobných údajov - Penzión Alejová

Prejsť na obsah
Ochrana osobných údajov

Spoločnosť MANSID, s.r.o., so sídlom Podnikateľská 2, 040 17 Košice, informuje týmto o základných zásadách a princípoch, na základe ktorých MANSID, s.r.o. ako správca osobných údajov v súvislosti s poskytovaním ubytovacích služieb nakladá s osobnými údajmi svojich klientov v nadväznosti na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a ovoľnom pohybe takýchto údajov.

Rozsah spracovania osobných údajov
MANSID, s.r.o. ako správca osobných údajov v súvislosti s poskytovaním ubytovacích služieb vyžaduje poskytnutie nasledujúcich osobných údajov:
- meno a priezvisko,
- adresa trvalého pobytu,
- číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu,
- dátum narodenia,
- štátna príslušnosť,
- číslo víza,
- e-mailová adresa,
- telefonický kontakt.

Tieto údaje správca vyžaduje a spracováva výlučne u klientov, u ktorých dôjde k súhlasu s rezerváciou pobytu v konkrétnom termíne. U klientov, ktorí sa o termínoch pobytu len informujú a následne nedôjde k rezervácii, osobné údaje správca nevyžaduje a nespracováva.

Účel spracovania osobných údajov
V súvislosti s poskytovaním služieb spoločnosť zhromažďuje, spracováva a uchováva za podmienok a v medziach stanovených platnou právnou úpravou osobné údaje k týmto účelom:
- pre splnenie právnej povinnosti podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu obyvateľov a o registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
- pre účely oprávnených záujmov správca údajov vyžaduje e-mailovú adresu a telefonický kontakt; tieto údaje sú potrebné pre efektívnu komunikáciu medzi klientmi a ubytovateľom.

Doba spracovania
Osobné údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutne nutnú k zaisteniu vzájomných práv a povinností, t. j. minimálne do doby ukončenia pobytu a ďalej po dobu, po ktorú je správca povinný / oprávnený tie ktoré údaje uchovávať podľa GDPR a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

Spracovanie osobných údajov
Spracovanie osobných údajov prebieha manuálne, a to v elektronickej a listinnej podobe, vždy pri vysokom technickom, organizačnom a personálnom zabezpečení v zmysle požiadaviek GDPR. Do kontaktu s osobnými údajmi klientov prichádzajú iba na to určení zamestnanci, ktorí sú v postavení oprávnenej osoby a následne orgány, ktoré tieto údaje vyžadujú zo zákona.

Práva subjektov údajov
Subjekt údajov má určité práva priznané nariadením GDPR a ďalšími právnymi predpismi. Môže požiadať o poskytnutie informácií týkajúcich sa konkrétnych údajov o subjekte spravovaných správcom údajov, zdroj takýchto údajov, účel, právny základ a trvanie spravovania údajov, požiadať o zmenu, opravu, alebo vymazanie osobných údajov a v prípade porušenia práva na súkromie, môžu podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Ochrana a zabezpečenie
Spoločnosť spravuje osobné údaje dôverne a nesmie ich poskytnúť neoprávneným osobám. Spoločnosť osobitne chráni osobné údaje proti neoprávnenému prístupu, úprave, prenosu, zverejneniu a vymazaniu, voči náhodnému zničeniu, nezákonnému poškodeniu a nedostupnosti kvôli zmene použitej technológie, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania.
Spoločnosť zabezpečuje rovnakú úroveň bezpečnosti osobných údajov spracúvaných v listinnej forme, ako aj osobných údajov spracúvaných s využitím automatizovaných prostriedkov ich spracúvania.

Adresa a kontakt pre prípad ďalších otázok týkajúcich sa osobných údajov:
MANSID, s.r.o., Podnikateľská 2, 040 17 Košice
e-mailová adresa: penzionalejova@gmail.com
Návrat na obsah